لیست قیمت بوم نقاشی معمولی

بوم نقاشی دور سفید یا همان بوم معمولی 

به بوم هایی گفته می شود که پارچه بوم پس از کشیده شدن روی بوم ، در لبه های کناری منگنه نشده و منگنه ها مانند بوم قابی یا بوم دیپ پشت آنها زده می شود

تفاوت بوم  معمولی یا دورسفید با بوم دیپ در ضخامت چوب آنهاست

در بوم دور سفید ضخامت چوب ها 2 سانتی متر میباشد و هنگام نصب نقاشی روی دیوار ، فاصله سطح نقاشی از دیوار 2 سانتی متر خواهد بود

در ادامه قیمت بوم نقاشی دور سفید را ملاحظه بفرمایید