پارچه بوم مخصوص نقاشی

عرض پارچه 230 سانتی متر میباشد